Församlingsordning

Historia och sammanhang

Finnerödja Frikyrkoförsamling har sina rötter i två tidigare församlingar på orten:

1) Finnerödja Missionsförsamling har sin grund i nyevangelisk väckelse på 1800-talet, Finnerödja Missionsförsamling kom att grundas år 1877, under de första nittio åren fördes arbetet i församlingskretsar i området för att efter det mer övergå till Missionskyrkan, det som numera kallas Tallstigskyrkan och är församlingens nuvarande lokal.

2) Finnerödja Baptistförsamling grundades 1918 efter att tidigare varit utpost till Baptistförsamlingen Filadelfia i Örebro. Församlingen har varit en del av Örebromissionen (nu Evangeliska Frikyrkan).

Den första februari 2003 bildades gemensamt Finnerödja Frikyrkoförsamling. Församlingen vill genom samgåendet vara ett starkare vittnesbörd för Kristus. Församlingens uppgift är, att genom vittnesbörd, gemenskap och tjänst göra evangeliet om Jesus Kristus känt, trott och efterföljt i Finnerödja, Laxå kommun, Sverige och världen.

Församlingen är en del av den världsvida kyrkan och i Sverige en del av Evangeliska Frikyrkan. Evangeliska Frikyrkans teologiska profil beskrivs med orden evangelikal, missionsinriktad, baptistisk och karismatisk.1 Församlingen samarbetar med och representeras i olika lokala och regionala ekumeniska organ.2

Församlingens tro och liv

Grunden för vår tro.

Finnerödja Frikyrkoförsamling är en kristen kyrka som tror på en treenig Gud: Fadern, Sonen och den helige Ande. Gud är en evig, enad gemenskap mellan dessa personer. Gud är kärlek, som vill dra människor in i denna gudomliga gemenskap. Församlingens rättesnöre för tro och liv är Bibeln, som vi tror är inspirerad av Gud. Bibelns centrum är evangeliet om Jesus Kristus, där Gud tydligast uppenbaras för människan.3 Den apostoliska trosbekännelsen ger en god sammanfattning av vår tro.

Världen är skapad av Gud

Vi tror att världen, är skapad av Gud4 och att skapelsen är god.5 Världen är dock fallen genom människans synd6 och ligger under tomhetens välde.7 Gud överger dock aldrig världen utan leder den och upprätthåller den genom sin godhet. Gud påbörjar frälsningshistorien i Israels folk, där han uppenbarar sig.

Frälsning kommer genom Jesus Kristus

Vi tror att Gud uppenbaras genom Jesus Kristus. Den som har lärt känna Sonen har lärt känna Fadern.8 Jesus är vägen, sanningen och livet, ingen kommer till Fadern utom genom honom.9 Vi tror att Guds rättfärdighet, nåd och sanning tydligast visas i Jesu liv. Som Jesus är så är Guds rike. Vi tror att Jesus Kristus har dött för oss och våra synder, så att vi är friköpta av Gud. Kristus har uppstått från de döda för att ge mänskligheten nytt liv.10 Genom Jesu död och uppståndelse ska allt i himlen och på jorden försonas.11 Vi tror att han stigit upp till himlen för att föra oss in i gemenskap med Gud12 och att han ska komma tillbaka för att upprätta Guds rike fullt ut.

Anden ger nytt liv och gör oss till Kristi kropp.

Vi tror att Jesus förmedlar den helige Ande till lärjungarna. De rustas att gå ut i världen på samma sätt som Jesus för att bära ut budskapet om Guds rike.13 Vi är dessa lärjungar i vår tid. Vi tror att Anden fogar samman människor till en enda kropp, Kristi kropp. Tillsammans, men på ett ofullkomligt sätt, kan vi spegla vår Herre i vittnesbörd, tjänst och gåvor14 Den helige Ande är församlingens livgivare. Utan Andens verk, att foga samman människor, finns det ingen församling. Anden är den som utrustar enskilda, så att det blir till nytta för Kristi kropp. Den hjälper oss i vår bön när vi inte förmår att be 15 Församlingen lever i världen för att tjäna, inte för att uppnå prestige eller välstånd. Därför ligger det avgörande kriteriet vid utvärdering av församlingen inte i tillväxt eller gott rykte utan i tjänsten.16 Församlingen praktiserar full jämlikhet mellan män och kvinnor. Det betyder att kvinnor och män har tillträde till alla former av ledartjänster i församlingen. Kvinnors och mäns erfarenhet tas tillvara i församlingens liv och uppdrag. Detta är inte bara en lämplighetsfråga i samhället utan tillhör enligt apostolisk undervisning frälsningens fullhet (Gal 3:26-29).17

Medlemskap

Vi tror att församlingen är de troendes gemenskap. Vägen till medlemskap är därför att bekänna sig till och tro på Jesus Kristus18 och att låta döpa sig. I respekt för andra kyrkotraditioner välkomnar vi barndöpta i församlingen på deras egen bekännelse om tro även om vi praktiserar troendedop. Medlemskap handlar om att aktivt vilja leva i Kristi efterföljd, som förstådd genom Bibeln. Vi tror att alla medlemmar får vara med och påverka församlingens riktning vid församlingsmöte och att det därför är av vikt att församlingen består av människor som är överlåtna till Kristus. För mer om hur församlingen styrs hänvisar vi till församlingens stadgar. Medlemskap föregås av samtal med pastor eller medlem av församlingsledning och beslut om medlemskap tas av församlingsledningen. Nya medlemmar välkomnas i en av församlingens gudstjänster, där de får församlingens förbön. Uteslutning kan ske av medlem som inte vill leva i Kristi efterföljd19 eller förnekar grundläggande sanningar i vår tro.

Formade av Guds ord.

Som kristna lever vi i väntan på att Kristus ska komma tillbaka och fullkomna Guds rike. Under tiden vill vi som församling i vårt liv visa glimtar av Guds rike i vårt sätt att leva och tala om kärlekens gud. Vi vill formas av Bibeln, Guds ord. Detta för att världen ska kunna höra Ordet, Jesus Kristus. Detta innebär att vi i tro och liv vill vara trofasta Jesus Kristus. Detta tar sig uttryck på många sätt, kanske särskilt när vi lever tillsammans med och i tjänst för ”dessa mina minsta”20, de som i Gamla testamentet ofta beskrivs som änkan, den fattige, den faderlöse och invandraren.21 Det uttrycks också när vi vågar förtrösta på Gud med hela vårt liv och inse att det ligger i Faderns händer.22

Praktiker

Vissa handlingar är av särskild betydelse för oss. Dessa går här under rubriken praktiker. Det är handlingar som dessa som vägleder oss i det kristna livet. De är kraftkällor och omsluter livet i Guds nåd.

Dop

Jesus själv befaller sina lärjungar att döpa. Dopet är en handling som tydligt hänger samman med lärjungaskap och mission. Mission är förkunnandet och mottagandet av Guds ord.23 Dopet handlar om att identifiera sig med Jesu Kristi död och återuppståndelse, att låta hans död och återuppståndelse bli vår. Dopet visar hur vi, i Kristus, dör bort från ett liv präglat av synd och död för att leva ett nytt liv, i Kristus.24 Dopet handlar alltså både om att vända sig bort från det gamla och till det nya dvs Kristi kärlek och försoning. Eftersom Kristus identifierar sig med församlingen, hans kropp, handlar också dopet om att bli en del av församlingen samt Guds rikes folk genom alla tider.25 Dopet både riktar om vår framtid och förändrar vårt förflutna. Dop kan därför inte tänkas utan församling eller utan lärjungaskap. Som en konsekvens av detta praktiserar och predikar Finnerödja Frikyrkoförsamling dop på bekännelse och främst genom nedsänkning.

Nattvard

Nattvarden instiftades av Jesus. I det brutna brödet och det upphällda vinet ser vi Kristi brutna kropp och utgjutna blod som åter ges till oss. Den är också en påminnelse om festmåltiden i Guds rike.26 I nattvarden blir både framtid och dåtid närvarande genom den helige Andes kraft. Nattvarden är en sammanfattning av frälsningshistorien. I nattvarden finns lidandet och döden men också den dag då världen ska upprättas. Nattvarden har ett starkt gemenskapsperspektiv. Den handlar om att tillsammans urskilja att Kristi kropp på jorden är dessa som jag firar nattvard med. Vi kan därför inte äta och dricka utan att se till att andra i församlingen har det som de behöver. Nattvard innebär ansvar för Kristi kropp.27

I vår församling får var och en som bekänner sig till Jesus Kristus delta i nattvarden.

Vigsel

Vi tror att äktenskapet, i enlighet med Skaparens tanke och Jesu undervisning, är tänkt som ett livslångt förbund mellan en man och en kvinna. Dessa två blir ett och förenas.28 Sättet som detta förbund uttrycks och firas i församlingen är genom vigselgudstjänsten. Evangeliska Frikyrkan har avsagt sig sin juridiska vigselrätt. Den juridiskt bindande vigseln sker därför civilt, detta i enlighet med principen om separation mellan stat och kyrka. Den kyrkliga vigseln är att ledas in i ett livslångt lärjungaskap inför Guds ansikte. Församlingen är med för att stötta och bedja för paret.

Barnvälsignelse

Föräldrar får möjligheten att bära fram sina barn i församlingens gemenskap för att ta emot Guds välsignelse och tacka för Guds gåvor.29 I barnvälsignelsen uttrycker vi att barnen tillhör Guds rike30 och innesluts i församlingens förböner och omsorg.

Begravning

I församlingen ryms både liv och död. Som församling vill vi vid dödsfall finnas närvarande genom gudstjänst, gemenskap och omsorg. De praktiska frågorna brukar överlåtas till en begravningsbyrå, men församlingens medlemmar kan hjälpa till med vissa tjänster. Förutom att vara officiant, kan församlingens pastor erbjuda hjälp och stöd för de anhöriga såväl före som efter begravningen. Vi tror att begravningen inte enbart innehåller sorg utan också glädje över att den som avlidit blir en del av den ”sky av vittnen”31 som påminner oss om Guds trofasthet.

Avslutning

Vi tackar Gud för vår församling. Vi ber att den här församlingsordningen inte ska bli tomma ord utan en verklighet i vårt liv. Och vi ber att vi ska få leva i Guds ljus, amen.

Källor:

Evangeliska Frikyrkans tro och självförståelse. 2006. Örebro: Evangeliska Frikyrkan.

Förslag till Församlingsordning för församlingar inom Evangeliska Frikyrkan. 2001. I: ”De troendes gemenskap” Örebro: Evangeliska Frikyrkan.

1För mer information se Evangliska Frikyrkans Tro och självförståelse, http://www.efk.se/

2Förslag till församlingsordning, 2001, s. 15.

3Joh 1:18, Kol 1:18-19.

41 Mos 1:1

51 Mos 1:31

61 Mos 3

7Rom 8:20

8Joh 14:9

9Joh 14:6

10Rom 6:5

11Kol 1:20, Rom 8:21

12Heb 9:11-12

13Joh 20:21-23

141 Kor 12:1-31

15Rom 8:26-27

16Förslag till församlingsordning, 2001, s. 11.

17Förslag till församlingsordning, 2001, s. 11.

18Rom 10:9

19Ordet vill är centralt här då vi menar att församlingen inte är en plats av fullkomliga människor. Det vi önskar vara är en barmhärtig gemenskap där vi kan förlåta varandra och öva oss i tålamod. Däremot kan det vara så att någon inte vill följa Jesus, t ex inte vill förlåta osv.

20Matt 25:31-46

215 Mos 10:17-19

22Matt 6:25-34

23Matt 28:16-20

24Rom 6:1-14

25Gal 3:26-29

26Luk 22:14-23

271 Kor 11:17-34

281 Mos 2:24, Matt 19:4-6

29Förslag till församlingsordning, 2001, s. 12., Mark 10:13-16

30Matt 19:13-15

31Heb 12:1

STADGAR FÖR FINNERÖDJA FRIKYRKOFÖRSAMLING

§ 01. Namn

Församlingens namn är Finnerödja Frikyrkoförsamling. Församlingen har sitt

ursprung i Finnerödja Baptistförsamling och Finnerödja Missionsförsamling

som tillsammans bildade denna församling.

§ 02. Relationer

Församlingen är i sina relationer till andra församlingar och organisationer helt

självständig.

Församlingen samverkar med samfundet Evangeliska Frikyrkan.

§ 03. Uppgift

Församlingens uppgift är att genom vittnesbörd, gemenskap och tjänst göra

evangeliet om Jesus Kristus känt, trott och efterföljt i Finnerödja,

Laxå kommun, Sverige och världen.

§ 04. Medlemskap

I församlingen predikas och praktiseras troendedop.

Medlemskap kan förvärvas av den :

 1. som personligen bekänner Jesus Kristus som Herre och Frälsare samt på

bekännelse av denna sin tro låter döpa sig.

 1. genom flyttningsbetyg / rekommendation från annan församling, vilket

även gäller överfört medlemskap från församling i annan kristen tradition

än den baptistiska.

Beslut om medlemskap fattas av församlingsledningen.

Över församlingens medlemmar skall föras fortlöpande förteckning.

Medlemskap kan upphöra genom :

 1. flyttning till annan församling, genom begäran om flyttningsbetyg
 2. begäran om utträde
 3. uteslutning.

§ 05. Andelsrätt / Skyldighet

Medlem äger icke på grund av sitt medlemskap i församlingen någon

rätt till dess fasta eller lösa egendom. För församlingens förbindelser svarar

endast dess tillgångar. Inte heller är församlingen skyldig att svara för enskild

medlems förbindelser eller skulder.

§ 06. Organisation

Bestämmanderätten i frågor som rör församlingen, dess verksamhet och

egendom, utövas av församlingen själv.

Församlingens beslutande organ är årsmötet och församlingsmötet. Dess

beredande och verkställande organ är styrelsen.

Församlingsmötet kan delegera beslut åt vissa råd.

§ 07. Årsmöte

Årsmöte hålles inom tre månader efter räkenskapsårets slut på dag som

styrelsen beslutat. Årsmötet kungörs minst tre veckor i förväg.

I årsmötet behandlas följande ärenden:

 1. Val av ordförande, vice ordförande och sekreterare för årsmötet.
 2. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare.
 3. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysning.
 4. Styrelsens redogörelse för det gångna årets verksamhet och förvaltning.
 5. Revisorernas berättelse.
 6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 7. Val av styrelsemedlemmar inklusive församlingens och styrelsens ordförande, vice ordförande, sekreterare samt församlingens kassör.
 8. Val av två revisorer och två revisorersättare.
 9. Val till råd för olika verksamhetsgrenar inom församlingen samt val av ledare och övriga funktionärer.
 10. Val av valberedning och sammankallande för denna.
 11. Till årsmötet inkomna ärenden.

§ 08. Församlingsmöte

Församlingsmöte hålls minst fyra gånger per år varav ett årsmöte, på tid som

styrelsen bestämmer eller då minst en tiondel av församlingens

medlemmar eller revisorerna så begär. Församlingsmötet kungörs i

församlingsutskick eller i offentlig söndagsgudstjänst minst sex dagar i förväg.

I följande fall skall församlingsmötet kungöras minst 13 dagar i förväg och

ärendets art anges i kungörelsen:

 1. Fråga om kallelse av pastor eller annan församlingsanställd.
 2. Fråga om försäljning eller förvärv av fast egendom eller tomträtt.
 3. Större ekonomiskt åtagande.
 4. Andra angelägenheter av särskild vikt, t ex ändring av stadgar eller församlingsordning.

Vid församlingsmöten förs protokoll.

§ 09. Beslutsbestämmelser

Vid årsmöte eller annat församlingsmöte har varje medlem en röst. Rösträtt

kan endast utövas av närvarande medlemmar. Rösträtten kan inte överlåtas.

All röstning sker med acklamation om inte annat påyrkas.

Som församlingens beslut gäller, där inte något annat är särskilt stadgat, den

mening som de flesta förenar sig om. Vid lika röstetal gäller den mening som

mötets ordförande biträder.

§ 10. Styrelse.

Antalet ledamöter i styrelsen skall vara minst fem stycken dock ojämnt antal ledamöter. Styrelsen har arbetsgivaransvar och beslutar i alla ärenden rörande anställd personal, inklusoiva uppsägning av personal.

När pastor finns är denne adjungerad i styrelsen.

Styrelsen skall:

 1. Tillsammans med pastorn planera och leda församlingens arbete.
 2. Förbereda de ärenden som skall föreläggas församlingen.
 3. Verkställa församlingens beslut.
 4. Juridiskt företräda församlingen, förvalta och vårda dess egendom, vaka över att äganderätten är lagligen tryggad, handha församlingens ekonomiska angelägenheter, föra räkenskaper samt årligen till församlingen överlämna verksamhets – och förvaltningsberättelse.
 5. Att insätta ledare och funktionärer under året.

Räkenskaperna skall i god tid före årsmötet överlämnas för revision till

församlingens revisorer.

Styrelsen sammanträder minst fyra gånger per år på kallelse av ordförande

samt då församlingsföreståndaren eller minst en tredjedel av styrelsens

ledamöter begär det.

Styrelsen är beslutsmässig när minst hälften av dess ledamöter, bland dem

ordföranden eller vice ordföranden, är närvarande.

Som styrelsens beslut gäller den mening som de flesta förenar sig om eller, vid

lika röstetal, den mening som ordföranden biträder.

Vid styrelsens sammanträden förs protokoll. Om någon av de närvarande vid

den slutliga handläggningen av ett ärende har en annan åsikt har han / hon rätt

att få den antecknad.

§ 11. Församlingens firma.

Församlingens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig

§ 12. Ekonomiskt ansvar

Styrelsen får inte utan församlingens medgivande i varje särskilt fall förvärva

eller försälja fast egendom eller tomträtt eller på annat sätt ikläda församlingen

ekonomiskt ansvar av större omfattning.

§ 13. Församlingens talan.

Församlingens talan i angelägenheter som kommer under domstols prövning

eller annan myndighets behandling förs av den som styrelsen därtill förordar.

§ 14. Samgående med annan församling.

Skulle samgående med annan församling ske går alla tillgångar över till den

nya gemensamma församlingen.

För beslut om samgående fordras att minst två tredjedelar av de närvarande

medlemmarna röstar bifall vid två på varandra följande församlingsmöten,

varav ett årsmöte. Mellan mötena skall en tid av minst en månad förflyta.

§ 15. Upplösning av församlingen

Upplöses församlingen skall tillgångar och egendom tillfalla evangeliska

frikyrkan.

För beslut om upplösning fordras att minst två tredjedelar av de närvarande

medlemmarna röstar bifall vid två på varandra följande församlingsmöten,

varav ett årsmöte. Mellan mötena skall en tid av minst en månad förflyta.

§ 16. Stadgeändring

Förslag om ändring av dessa stadgar skall överlämnas till

styrelsen minst två månader före årsmötet. Styrelsen skall med

eget utlåtande överlämna förslaget till församlingen.

För ändring av dessa stadgar fordras att minst två tredjedelar av de

närvarande medlemmarna röstar bifall vid två på varandra följande

församlingsmöten varav ett årsmöte. Mellan mötena skall en tid av minst en

månad förflyta.

Stadgarna är antagna och fastställda på årsmöte då församlingen

startade den 1 februari 2003.

Stadgarna har ändrats enligt beslut av årsmötet 2014 och församlingsmötet 140302 enligt nedan:

§ 4, Beslut om medlemskap fattas av församlingen.
Ändrad till: Beslut om medlemskap fattas av församlingsledningen.

§ 11. Församlingens firma tecknas av den eller dem som församlingen utser.
Ändrad till: Församlingens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig